ВУЗ ШАГ

Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

Конспект уроку з української мови 5 клас

Українська мова 5 клас

Тема: ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Мета: поглибити знання про способи визначення написання ненаголошених голосних,  що не перевіряються наголосом ; розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, асоціативну уяву; виховувати культуру усного й писемного мовлення.

 Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК
Підготовча вправа (увесь клас)

·           Уставте пропущені букви, поясніть правопис слів. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

1. Соловейко на калині то зат..хав, то щебетав (Т. Шевченко).
2.  Он зірка в небі прол..тіла, погасла зірка в в..шині (В.Сосюра).
3. Кр..ло зорі рум'янить тучі у голубій дал..ч..ні (В. Сосюра).
III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ
Спостереження над мовним матеріалом

·           Прочитайте виразно текст.

·           Яка пора року в ньому змальована? Обґрунтуйте свою думку.

·           Ще раз вимовте виділені слова. Які ненаголошені голосні ви чуєте?

·           За допомогою розглянутої таблиці визначте букви, які треба вставити в слова, випишіть ці слова в зошит фонетичною транскрипцією.

Рибалки допливли до Цареградського гирла, м..нули єрики і пристали в самому гирлі до кордону. Човен повернув за гострий ріг піскуватої коси і вступив у Чорне море, пл..вучи попід низьким бср..гом. Чер..з кілька верст рибалки пристали до бер..га й позносили м..режі, неводи й посуд на плесковату піскувату пер..сип, що слалася понад морем, одділяючи солоне озеро од моря й од л.. ману. Те озеро було колись затокою моря. Крутий бер..г озера, що, мабуть, був колись бер..гом моря, стояв у тумані, неначе стіна, вкритий зел-.ною травою; під ним зел..ніло б..гато оч..рету та оситняги (За І. Нечуєм-Левицьким).

·           Знайдіть речення з однорідними членами. Яку синтаксичну роль вони виконують у реченні? За допомогою чого вони поєднуються?

·           Знайдіть речення з означеннями.

·           За тлумачним словником з'ясуйте значення слів: гирло, єрик, очерет, оситняг, мережа.

Робота з таблицею

·           Ознайомтесь із таблицею. Уважно прочитайте правила, запам'ятовуючи приклади й винятки. Не дивлячись у таблицю, запишіть по два приклади до кожного правила й винятки (якщо є).

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Способи визначення

Приклади

                                                              Пишемо -е-

1. Якщо ненаголошений звук випадає. Увага! У кількох негенаголошених дієслівних коренях випадає ненаголошений [и]: згинати - зігну, починати - почну, вмикати - увімкну, засинати - засну

палець - пальця, справедливий - правда, травень - травня

2. У словосполученнях -ере-, -еле-.

вересень, черешня, очерет, перейти, шелест, пелена

3. За словником

неділя, понеділок, четвер, пшениця, олень, верблюд, ведмідь

Пишемо -и-

1. У групах  -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах. Винятки (відповідно до вимови): дрімати, тріщати, дрімливий, дрімота, перебріхувати, злітати.

тривога, кривавий, дрижати, криниця, глитати

2. За словником

джигіт, фехтування, лимон, режим

Пишемо -а-

3. Після г, к, х, перед складом -за- . Винятки: пишемо й вимовляємо -о- в словах богатир (силач, велетень), борсук, комиш, комірка, коровай

гаразд, кажан, гарячий, халява, хазяїн, багато, багач, багатир

V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК
Коментоване письмо

·           Перепишіть слова і вставте пропущені букви е, и. Поясніть їх правопис. Виділіть слова, написання яких перевіряється за словником.

Гал..рея, кр..вавий, віт..р, мат..мат..ка, зб..р..гти, г..рячка, кр.. тичний, б..р..жливий, прав..дний, ш..л..стіти, м..нулий, тр..мтіти, р..жим, гр..міти, дж..р..ло, серп..нь, к..чан, вс..р..дині.
Пошуково-дослідна робота

·           Доберіть до кожного слова по два спільнокореневих. Підкресліть букви, що позначають ненаголошені [е], [и], [а], [о]. Секретар, режим, комин, бригадир, гаразд.

Творче конструювання

·           Перепишіть речення, вставивши пропущені букви.

·           Допишіть незакінчені речення, вибравши слова, подані нижче.

·           Зі словами, які залишилися, складіть речення.

·           Чому можна зробити помилку у виборі букви? Що допоможе не помилитися?

На л..ваді літає м..телик. К..париси дуже гарні. П..ріг з ц..булею. Кил..м біля д..вана. У ш..нелі є к..шеня. П..нал у ч..модані. Тривожусь за д..ктант. У т..атр їдемо в м..тро. К..рмо велосипеда. М..нула хв...лина. Бензин і сп..рт займаються за с..кунду. Б..тон міцний, як м..тал. Ап..тит від ап..льсина і... На календарі ...
Слова для довідок: Д..тина, л..мон, м..даль, абр..коси.
Побудова асоціативних пар

·           Для кращого запам'ятовування правопису вказаних слів доберіть до них асоціативні пари за зразком.

Зразок: чемпіон — почесний чемпіон, криниця — крига в криниці.
Директор, вінегрет.
Фізкультхвилинка

·          Виконайте вправу, уголос читаючи вірш із дотриманням норм вимови.

Трава низенька-низенька,                (присісти)
Дерева високі-високі.                       (підняти руки вгору)
Вітер дерева колише-гойдає           (обернутися ліворуч, праворуч)
То вліво, то вправо нахиляє            (нахил вправо, вліво)
То вгору, то назад,                            (потягнутися вгору, назад)
То вниз нагинає.                                (нагнутися вперед)
Птахи летять-відлітають,                 (помахати руками)
А учні тихенько за парти сідають.   (сісти)

Скоромовки    
Бабин біб розцвів у дощ —
Буде бабі біб у борщ.
***
Бобер на березі з бобренятами бублики пік.
***
Босий хлопець сіно косить,
Роса росить ноги босі.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Мовознавчий аналіз

·          Прочитайте слова. Охарактеризуйте вимову ненаголошених голосних у коренях слів, поясніть правопис.

М..лодія, нак..п, г..н..рал, тр..вога, ч..р..мха, пр..рода, кораб..ль, тер..н, д..станція, л..генда, майст..р, стр..бок.
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

·           Виконайте вправу з підручника.

 

Нравится